Prowadzenie firmy to duże wyzwanie. Trudno sprostać zmieniającym się przepisom, ustawom i wciąż zwiększającym się obowiązkom bycia przedsiębiorcą. Niefortunny wypadek może jeszcze bardziej wszystko skomplikować. Dobrze dobrana polisa to podstawa, aby każda firma spokojnie funkcjonowała.

W PZU mogą Państwo kompleksowo ubezpieczyć min. cały majątek firmy, pracowników, siebie oraz wykupić polisę OC w zależności od wykonywanej profesji. Mając wszystko w jednym towarzystwie zyskują Państwo oszczędność czasu oraz komfort załatwiania wszelkich spraw z jedną osobą.

PZU DORADCA

To kompleksowe, na bardzo wysokim poziomie ubezpieczenie majątku firmy. Elastyczność produktu i szeroka gama klauzul pozwala skonstruować polisę zgodnie z oczekiwaniami każdego właściciela firmy. Niezależnie od profesji, każdemu przedsiębiorcy przyda się taka polisa.

PZU DORADCA zapewnia ochronę :

 • całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo),
 • w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
 • oraz dodatkową pomoc w postaci usług assistance

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe, nośników danych i danych,
 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
 • ubezpieczenie assistance

OC DLA FIRM

Wiele branż narażonych jest na szkody, które mogą powstać przy prowadzeniu swoich działalności.

Warto mieć polisę, która będzie chroniła Państwa przed ewentualnymi roszczeniami Waszych klientów. Niektóre polisy są obowiązkowe, narzucone przez ustawodawcę. Wiele z nich wymagane jest przy różnego rodzaju przetargach, umowach kontrahentów. Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego (OC deliktowa),
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Wymienię te najczęściej spotykane, choć oczywiście wachlarz ubezpieczeń w PZU jest bardzo szeroki:

OC dla firm budowlanych, OC przewoźników, OC lekarzy, OC biur rachunkowych.

 

OC dla firm budowlanych

Często taka polisa jest wymagana, by w ogóle firma budowlana mogła przystąpić do przetargu. Biorąc pod uwagę ryzyko powstania szkód przy prowadzeniu tego typu działalności, zawsze dobrze się ubezpieczyć. Nie mamy bowiem wpływu na to czy przez przypadek np.  przy remoncie budynku coś spadnie i uszkodzi komuś samochód.

Liczne klauzule umożliwią dobór takiej ochrony, która zabezpieczy od wszelkich niepożądanych zdarzeń.

 

 

 

 

OC przewoźników krajowych i/lub międzynarodowych

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z jego zarobkowej działalności w charakterze przewoźnika drogowego, z tytułu zawartej umowy o przewóz towarów na obszarze Polski  lub zagranicy, zarówno przy użyciu pojazdów własnych jak i pojazdów podnajętych.  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów, powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy, łącznie z ewentualnym opóźnieniem w przewozie. Za dodatkową  składką jest możliwość dokupienia klauzul, min. na rozbój, odpowiedzialność firmy poza miejscami strzeżonymi czy na przykład pomoc w wyciągnięciu pojazdu z rowu. Coraz więcej kontrahentów wymaga tego typu polisy przy podpisaniu umowy na przewóz.

OC lekarzy

To ubezpieczenie obowiązkowe. PZU zapewnia ochronę ubezpieczeniową  w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności medycznej lub wykonywaniem zawodu medycznego. Biorąc pod uwagę wysokie sumy ubezpieczenia narzucone przez ustawodawcę warto wybrać firmę rzetelną i zaufaną. Dla Państwa to świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością leczniczą, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU SA wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Pragnę dodać, że składki w PZU są bardzo korzystne i konkurencyjne w porównaniu z innymi podmiotami oferującymi ubezpieczenia medyczne.

 

 

OC biur rachunkowych

Ubezpieczenie gwarantuje spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością usługową, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową.

 

 

 

 

Ubezpieczenia grupowe 

 

Ubezpieczenia grupowe to w wielu firmach standard. Elastyczność ich pozwala na dobór warunków, zgodnie z tym czego oczekuje pracodawca wraz z pracownikami. Oferta PZU, jej klarowność i zakres jest bezkonkurencyjna na rynku. Podstawowe walory to min.: brak ankiety medycznej przy zawieranej polisie, gwarancja niezmienności ceny i możliwość kontynuacji indywidualnej. Minimum formalności i skomputeryzowana obsługa czyni te ubezpieczenie „przyjazne” firmie, a wypłata świadczeń jest błyskawiczna. To doskonałe zabezpieczenie pracodwacy przed ewentualnymi odprawami pośmiernymi za pracowników. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie.